– Thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định

– Tham gia thường trực tại bệnh viện

– Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế cơ quan

– Thực hiện công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

– Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn