– Vị trí việc làm: Bảo vệ

– Bảo vệ an ninh trật tự tại bệnh viện

– Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế cơ quan

– Thực hiện công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

– Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn