– Thực hiện công tác dược tại bệnh viện

– Thực hiện cấp phát thuốc theo toa y lệnh

– Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế cơ quan

– Thực hiện công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

– Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn