Kinh nghiệm làm việc
B NVHGYJU
2020-2023
NHJ
Học vấn
BÁC SĨ ĐA KHOA
2020-2021
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
KHÔNG CÓ GÌ
Bằng cấp